Четвер, 25.04.2019, 23:26


 

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
  Рішення ради
   Рішення виконкому
    Проекти рішень

     ПОЛОЖЕННЯ

     про постійні комісії Чернігівської селищної ради

     Чернігівського району Запорізької області

      

     Це Положення відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області  визначає функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій селищної ради.

      

     I. Основні принципи організації та роботи постійних комісій, порядок їх утворення

             1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

             2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень. Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Секретар постійної комісії обирається на її засіданні.

             3. Депутат має право протягом терміну повноважень за поданою заявою і рішенням селищної ради переходити в іншу комісію.

     Пропозиції щодо кандидатур на посаду голів постійних комісій можуть вноситись:

     -         селищним головою;

     -         секретарем селищної ради;

     -         депутатом.

     Пропозиції щодо кількості та назв постійних комісій можуть вноситись:

     -         селищним головою;

     -         секретарем селищної ради;

     -         депутатом

     Обрання голови комісії з числа кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування у сесійній залі.

     У разі необхідності можливе переобрання голів комісій мотивованим рішенням ради.

             4. Постійні комісії за дорученням ради або власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

              5. Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або її виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій.

                6. Постійні комісії в питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень матеріали і документи.

                 7. Організація  роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії.

     Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

           У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.

                8. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються та проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз у квартал, і є правомочним, якщо в них бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

                9. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.

     Депутат селищної ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він своєю поведінкою перешкоджає її роботі. Головуючий на засіданні комісії має право позбавити виступаючого слова після попередження, якщо той виступає не по суті питання або порушує Регламент та норми депутатської етики.

              10. На кожному засіданні постійної комісії секретарем комісії ведеться протокол, який підписують головуючий на засіданні та секретар комісії. При відсутності секретаря комісії обов’язки щодо ведення і підписання протоколу за рішенням комісії покладаються на одного із членів комісії.

               11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії.

               12. Постійна комісія для вивчення питань, підготовки проектів рішень ради може створювати робочі групи із залученням представників громадськості, фахівців, спеціалістів виконавчих органів селищної ради. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, за дорученням ради, її голови, секретаря розглядатися на спільних засіданнях комісій.

          Висновки та рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами цих комісій.

              13. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних рекомендацій та висновків постійних комісій, якщо вони стосуються безпосередньо діяльності територіальної громади або, певним чином, її інтересів.

             14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду посадовими особами, органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

             15. на засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники преси.

             16. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий комітет селищної ради.

            17. Голова постійної комісії здійснює перспективне планування роботи комісії. План роботи комісії затверджується на засіданні комісії, погоджується селищним головою, доводиться до відома всіх голів постійних комісій, виконавчого комітету та виконавчих органів селищної ради.

      

     II. Повноваження постійних комісій

     Постійні комісії селищної ради:

     1. Вивчають і готують за дорученням ради або за власною ініціативою питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

     2. Попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, готують по них свої висновки.

     3. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету.

     4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян.

     5. Вивчають за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету.

     6. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань.

      

     III. Права і обов’язки комісій

     1. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

     2. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості і спеціалістів.

     3. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

     4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повідомляються комісії у встановлений ними строк.

     5. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у роботі комісій, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

     6. Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданні комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати участь у підготовці і обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданні комісії.

     Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може внести їх на розгляд ради.

     7. Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання доручень звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

      

      

     IY. Порядок роботи постійних комісій

     1. Постійні комісії селищної ради працюють у відповідності з піврічними планами робіт, затвердженими на їх засіданнях, виходячи з плану роботи селищної ради.

     2. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності.

     Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніш ніж за 3 дні до призначеного строку доводить до відома членів комісії та запрошених про день, час, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.

     3. В засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу депутати інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники виконавчого комітету селищної та виконавчого апарату районної ради.

     4. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

     5. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

     У випадку неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

     6. Всі питання в постійній комісії вирішуються більшістю голосів від загального складу членів комісії.

     При проведенні спільних засідань рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.

     7. Голова постійної комісії:

     скликає і веде засідання комісії;

     дає доручення членам комісії, організує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

     забезпечує участь в засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об’єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, спеціалістів;

     представляє комісію у відносинах з іншими органами об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

     організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

     інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

     інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та розгляду її рекомендацій посадовими особами.

     На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій.

     У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

     8. Секретар комісії:

     повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;

     веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання доручень;

     стежить за своєчасним направленням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповіді, виконує інші доручення комісії.

     9. Рішення, висновки, рекомендації постійної комісії підписує голова комісії.

     Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій.

     Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

      

     Y. Основні напрямки діяльності постійних комісій селищної ради

       

               1. Комісія з питань  дотримання законності і правопорядку,  депутатської діяльності та етики:

     готує висновки з питань, пов’язаних з захистом прав депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності, відкликання депутата або достроковим припиненням повноважень депутата;

     готує за дорученням ради або селищного голови рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, дотриманням законодавства України підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

     готує висновки про роботу депутатів у раді та про виконання ними рішень ради та її органів;

     бере участь у розробці та здійсненні заходів по боротьбі зі злочинністю, забезпеченню охорони громадського порядку, збереженню колективної та приватної власності.

     Комісія заслуховує депутата, який порушує регламент селищної ради, законодавство України з питань повноважень депутата.

     Комісія може приймати у відношенні до депутата такі заходи впливу:

     зробити зауваження на закритому засіданні;

     оголосити на сесії селищної ради факти порушень депутатом моральних норм;

     зобов’язати принести вибачення.

     За дорученням ради комісія може розглянути й інші питання. Зокрема, організувати допомогу з правових питань депутатам селищної ради, працівникам виконкому, активістам. Залучати до цього спеціалістів районної ради та райдержадміністрації.

      

               2. Комісія з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики:

                попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку території ради, бюджету, а також звіти про їх виконання;

     здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного розвитку і бюджету;

     проводить роботу по виявленню внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, використання вільних бюджетних коштів;

     контролює надходження до бюджету, в т.ч. за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду, самооподаткування;

     вносить раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності;

       За дорученням ради комісія може розглядати і інші питання.

     Розглядає проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу акту, готує висновки щодо відповідності регуляторних актів вимогам ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

      Готує і попередньо розглядає питання щодо звіту селищного голови про здійснення державної регуляторної політики.

      

            3. Комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування та соціального захисту населення:

     аналізує стан освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування, вносить пропозиції по подальшому покращанню та розвитку галузей, зміцненню їх матеріальної бази;

     бере участь у розробці програм розвитку спорту та фізичної культури;

     вносить рекомендації по підвищенню ролі культурно-освітніх закладів у естетичному вихованні і удосконаленні організації дозвілля населення;

     бере участь у розробці заходів по створенню належних умов праці жінок та лікувально-профілактичної їм допомоги;

     аналізує стан соціального захисту ветеранів та вносить пропозиції по покращанню їх обслуговування;

     готує висновки по соціальному обслуговуванню вдома одиноких непрацездатних громадян похилого віку;

     готує висновки щодо надання з місцевого бюджету грошової матеріальної допомоги громадянам пільгових категорій населення.

     За дорученням ради комісія може розглядати і інші питання.

      

        4. Комісія з земельних питань та  благоустрою території  населених пунктів  селищної ради:

               бере участь у підготовці питань землекористування та визначення форм власності, котрі знаходяться в компетенції селищної ради, сприяє ефективній реалізації земельної реформи;

     розробляє перспективні плани охорони навколишнього природного середовища;

     бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будівництва та реконструкції об’єктів;

     здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства;

     готує питання на пленарні засідання селищної ради про діяльність колективних сільськогосподарських підприємств, фермерів, індивідуальних господарств, сприяє розвитку аграрного сектора на селі, вирішенню соціальних питань сприяння з боку колективних господарств;

               За дорученням ради комісія може розглядати і інші питання.

     Регуляторна політика
      Сайти органів влади
       Статистика

       Онлайн всього: 1
       Гостей: 1
       Користувачів: 0


       Copyright MyCorp © 2014Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz